Kilka słów o Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom, rodzinom i osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, pokrzywdzonym przestępstwem, ofiarom przemocy domowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie akcji edukacyjnych
 • poradnictwo
 • prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej
 • organizowanie ośrodków pomocy dla osób będących w kryzysie
 • organizowanie ośrodków pomocy dla osób wykluczonych
 • prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych
 • promocję i organizację wolontariatu
 • prowadzenie działań charytatywnych
 • organizowanie czasu wolnego, wyjazdów dzieci i młodzieży, kolonii, zimowisk, zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • opracowanie i realizowanie programów profilaktycznych dla grup zagrożonych wykluczeniem i uzależnieniem
 • udzielanie pomocy rzeczowej
 • występowanie w obronie praw podopiecznych
 • organizowanie szkoleń
 • i inne